Identifikační údaje správce:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Process Point s.r.o., email: dpo@processpoint.cz, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“).

Které osobní údaje budou zpracovávány?

Všechny osobní údaje, které poskytnete při vyplnění formuláře „Zhodnocení digitální zralosti“ – tj. jméno a příjmení, telefonní číslo a email (dále jen „osobní údaje“).

Kterým osobám budou osobní údaje zpřístupněny?  

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících osob. Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), třetí osoby – zpracovatele, zejm. poskytovatele elektronických databází, poskytovatele vzdáleného datového úložiště. Zpracovatelem je i společnost Red Stone Now s.r.o., IČO: 06790887, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, která provádí pro Správce sběr osobních údajů.

Jaká mám práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, dále máte právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož i právo na odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním. Tato práva lze u Správce uplatnit písemně (vč. emailem) na shora uvedených kontaktních údajích. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, máte rovněž právo na bezodkladné oznámení o vzniklém porušení Správcem.

V žádosti určené Správci pro účely Vaší identifikace a ověření totožnosti uveďte alespoň Vaše jméno, příjmení a email. Správce je oprávněn – dle zhodnocení rizika újmy, která by hrozila v případě nesprávné identifikace – ověřit Vaši totožnost jiným způsobem, např. zasláním kontrolního e-mailu s žádostí o odpověď na e-mailovou adresu poskytnutou při udělení souhlasu, či výzvou k doložení dalších informací o Vaší osobě.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?  

Správce zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, za účelem poskytování informací o produktech a službách Správce. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu s čl. 7 Nařízení, za účelem poskytování informací o produktech a službách Správce, a to po dobu 1 roku od poskytnutí osobních údajů prostřednictvím dotazníku Zhodnocení digitální zralosti. Souhlasím rovněž se zasíláním obchodních sdělení (nabídek obchodu a služeb) Správce, a to jak prostřednictvím poštovních zásilek, tak i za použití elektronických prostředků (např. e-mailu, telefonu, SMS či MMS).

Tento souhlas není povinný, je udělován dobrovolně, a muže být kdykoliv vůči Správci odvolán písemně (vč. emailem) na shora uvedených kontaktních údajích.